Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Modernizace přenosových okruhů FWDM1 optické sítě CESNET2
Odesílatel Vojtěch Široký
Organizace odesílatele CESNET, zájmové sdružení právnických osob [IČO: 63839172]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.04.2022 00:19:20
Předmět Informace o neposkytnutí vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
zadavatel dne 7. 4. 2022 obdržel od jednoho z dodavatelů žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Vzhledem k tom, že žádost nebyla podána včas ve smyslu § 98 odst. 3 (druhá věta) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace neposkytuje.

Zadavatel nicméně připomíná dodavatelům, že veřejná zakázka je zadávána v jednacím řízení s uveřejněním dle § 60 a násl. ZZVZ, kdy v první fázi zadávacícho řízení se podávají žádosti o účast (dodavatelé prokazují splnění kvalifikace), nikoliv nabídky; (předběžné) nabídky podávají až vyzvaní dodavatelé v dalších fázích zadávacího řízení. Více viz zejm. odst. 1.3. a čl. 10. až 12. zadávací dokumentace.