Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7501011012011


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Identifiakční číslo:
63839172
Poštovní adresa:
Zikova 1903/4
Obec:
Praha 6
PSČ:
16000
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
oddělení organizační a právní
Tel.:
+420 234680216
K rukám:
Vojtěch Široký
       
E-mail:
zakazky@cesnet.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.cesnet.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.cesnet.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Povýšení chassis DWDM uzlů sítě CESNET2 ONS 15454 MSTP a doplnění rozšiřujících 100GE DWDM transpondérů a 100GE/40GE rozhraní do směrovače CRS-X (Projekt VI CESNET)
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Praha, Brno, Ostrava
Kód NUTS
CZ010
Kód NUTS
CZ064
Kód NUTS
CZ080
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem plnění veřejné zakázky bude (s ohledem na již pořízené a dlouhodobě provozované technologické vybavení):

a) Dodávka, instalace a zprovoznění (uvedení do řádného provozu) 15 ks DWDM chassis pro povýšení DWDM uzlů sítě CESNET2 řady Cisco ONS 15454 MSTP, přičemž tato nová chassis musí umožňovat využití již pořízených komponent DWDM systému zadavatele (karty zesilovačů, předzesilovačů, ROADM, transpondérů a dalších používaných komponent).

b) Dodávka, instalace a zprovoznění (uvedení do řádného provozu) 2 ks 100GE DWDM transpondérů do nových chassis (viz bod a).

c) Dodávka, instalace a zprovoznění (uvedení do řádného provozu) 1 ks rozšiřujícího 100GE/40GE rozhraní do směrovače CRS-X (včetně výměnných optických rozhraní).

Zadavatel si však vyhrazuje právo neodebrat všechny poptané komponenty.

Součástí plnění bude poskytnutí:

- pro nová chassis: rozšířené záruky s režimem "Next Bussiness Day" (oprava či výměna závadných komponent do konce pracovního dne následujícího po ohlášení závady) a přímou podporou výrobce, oboje na dobu nejméně 60 měsíců ode dne akceptace dodávek a

- pro dodané transpondéry a rozhraní: servisu s režimem "Next Bussiness Day" (oprava či výměna závadných komponent do konce pracovního dne následujícího po ohlášení závady) a přímé podpory výrobce na dobu neurčitou.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
29 000 000
Měna:
CZK
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
32420000-3
 
Další předměty
51600000-8
50312300-8
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
21/05/2015 (dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:
a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Účelem této veřejné zakázky je
i) Povýšení stávajících DWDM chassis řady Cisco ONS 15454 MSTP na chassis s podporou nových 100GE DWDM transpondérů a 230 VAC napájením v uzlech sítě CESNET2 Praha_1, Praha_2, Brno_1 a Ostrava. Nová chassis musí umožňovat využití již pořízených komponent DWDM systému zadavatele (karty zesilovačů, předzesilovačů, ROADM, transpondérů a dalších používaných komponent).
ii) Doplnění DWDM uzlů Brno_1 a Ostrava o 100GE DWDM transpondéry pro povýšení konektivity regionu Ostrava na 100GE.
iii) Rozšíření konfigurace směrovače řady Cisco CRS-X v uzlu Brno_2 o 100GE/40GE rozhraní.
b) Popis předmětu veřejné zakázky: Předmět této veřejné zakázky je popsán výše v bodě II.4)
c) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Realizací předmětu veřejné zakázky dojde k naplnění uvedených cílů zadavatele v rámci realizace projektu VI CESNET s pozitivním dopadem na další projekty jak zadavatele, tak i dalších subjektů (uživatelů VI CESNET) ekonomicky nejvýhodnějším způsobem. Alternativní řešení pro naplnění stanoveného cíle není. d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 4. kvartál 2015.
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
20/04/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh