Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7401011089893


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Identifiakční číslo:
63839172
Poštovní adresa:
Zikova 1903/4
Obec:
Praha 6
PSČ:
16000
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
oddělení organizační a právní
Tel.:
+420 234680216
K rukám:
Vojtěch Široký
       
E-mail:
zakazky@cesnet.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.cesnet.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.cesnet.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Povýšení chassis směrovačů jádra sítě CESNET2 řady CRS-3/16 a doplnění rozšiřujících rozhraní (Projekt VI CESNET)
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Praha, Brno, Hradec Králové a Olomouc
Kód NUTS
CZ010
Kód NUTS
CZ052
Kód NUTS
CZ064
Kód NUTS
CZ071
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem plnění veřejné zakázky bude (s ohledem na již pořízené a dlouhodobě provozované technologické vybavení) povýšení chassis celkem 5 ks směrovačů jádra IP/MPLS sítě CESNET2 typu Cisco CRS-3/16 a dodávka rozšiřujících rozhraní do těchto směrovačů, včetně poskytnutí:

- rozšířené záruky s režimem "Next Bussiness Day" a podpory výrobce na dobu nejméně 60 měsíců na nová chassis a

- servisu s režimem "Next Bussiness Day" a podpory výrobce na dobu nejméně 60 měsíců pro dodaná rozhraní.

Plnění bude rozloženo do více fází s tím, že v první fázi v roce 2014 bude zadavatel požadovat povýšení 3 ks směrovačů a dodávku 10GE rozšiřujícího rozhraní pro uzel Praha, v další fázi / dalších fázích pak povýšení dalších 2 ks směrovačů a dodávku dalších 6 ks rozhraní. Zadavatel si však vyhrazuje právo neodebrat všechny poptávané směrovače a komponenty.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
69 000 000
Měna:
CZK
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
32420000-3
 
Další předměty
45314000-1
50330000-7
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
14/07/2014 (dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:
a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Účelem této veřejné zakázky je povýšení IP/MPLS vrstvy sítě CESNET2 v souladu s cíli projektů realizovaných zadavatelem, zejména projektu Velká infrastruktura CESNET. Cílem je povýšení stávajících chassis pořízených v letech 2008-2012 na nová tzv. enhanced chassis, která umožní bezproblémové použití nových typů rozhraní (4-portové 100GE a další). Náhradou jednoho 16-ti slotového chassis, které využívá funkcionalitu logických směrovačů pro PE a P směrovač, dvěma fyzickými chassis zároveň odstraníme omezení vyplývající z této funkcionality (výrobce neplánuje výkonnější DRP procesory, nabíhání celého systému po dobu cca. 30 min i nároky na zatížení podlahy a spotřebu). Povýšení chassis umožní v budoucnosti bezproblémové připojování velkých infrastruktur a projektů vyššími přenosovými rychlostmi 40-100 Gb/s a povýšení jádra sítě na přenosové kapacity nx 100 Gb/s v případě potřeby povýšení kapacit jádra sítě. Možnost nasazení 4-portových 100GE rozhraní je oproti 1-portové variantě ekonomické, neboť v tomto případě je cena za 1 port poloviční. Tímto postupem zároveň odstraníme problémy s nedostatkem volných slotů pro další rozšiřování konfigurací. Součástí této zakázky je rovněž dodávka rozšiřujících 10GE a 100GE rozhraní. Povýšení chassis bude provedeno za podmínky využití všech již pořízených a provozovaných rozhraní, která jsou ve směrovačích CRS-3/16 provozována.
b) Popis předmětu veřejné zakázky: Předmětem této veřejné zakázky bude povýšení chassis celkem 5 ks směrovačů řady CRS-3/16 jádra sítě národního výzkumu a vzdělávání CESNET2 v jejích uzlech v Praze, Brně, Hradci Králové a Olomouci a dodávka rozšiřujících rozhraní. Plnění bude rozloženo do více fází s tím, že v první fázi v roce 2014 bude zadavatel požadovat povýšení 3 ks směrovačů a dodávku 1 ks 10GE rozhraní, v další fázi / dalších fázích pak povýšení dalších 2 ks směrovačů a dodávku 6 ks 10GE a 100GE rozhraní. Zadavatel si však zároveň vyhrazuje právo neodebrat všechny komponenty (odběr závisí především na přidělení dotací). Součástí plnění bude zároveň poskytnutí:
i) pro dodaná chassis: rozšířené záruky s režimem "Next Bussiness Day" (oprava či výměna závadných komponent do konce pracovního dne následujícího po ohlášení závady) a uživatelské podpory výrobce, oboje na dobu nejméně 60 měsíců od akceptace plnění
ii) pro dodaná rozšiřující rozhraní: servisních služeb s režimem "Next Bussiness Day" (oprava či výměna závadných komponent do konce pracovního dne následujícího po ohlášení závady) a uživatelské podpory výrobce na dobu nejméně 60 měsíců od akceptace plnění.
c) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Realizací předmětu veřejné zakázky dojde k naplnění uvedených dílčích cílů projektu VI CESNET s pozitivním dopadem na další projekty jak zadavatele, tak i dalších subjektů (uživatelů VI CESNET) ekonomicky nejvýhodnějším způsobem. Alternativní řešení pro naplnění stanoveného cíle není.
d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 1. fáze - 4. kvartál 2014; další fáze - 2015 (dle přidělených dotací).
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
13/06/2014 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh