Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7301011056909


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Identifiakční číslo:
63839172
Poštovní adresa:
Zikova 1903/4
Obec:
Praha 6
PSČ:
16000
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
oddělení organizační a právní
Tel.:
+420 234680216
K rukám:
Vojtěch Široký
       
E-mail:
zakazky@cesnet.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.cesnet.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.cesnet.cz
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Dodávka Carrier Ethernet přepínačů/směrovačů pro IP/MPLS vrstvu sítě CESNET2 pro potřeby velkých projektů výzkumu a vývoje (Projekt eIGeR)
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Vestec (PZ);Olomouc;Dolní Břežany;Brno;Ostrava;Husinec-Řež (PV);Roztoky (PZ);Písek;Jenštejn (PV)
Kód NUTS
CZ020
Kód NUTS
CZ064
Kód NUTS
CZ071
Kód NUTS
CZ080
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem plnění, na které má být s vybraným uchazečem uzavřena smlouva, bude (s ohledem na již pořízené technologické vybavení) dodávka, instalace a zprovoznění (uvedení do řádného provozu) 9 ks Carrier Ethernet přepínačů/směrovačů v přístupových agregačních uzlech sítě CESNET2 v lokalitách velkých projektů výzkumu a vývoje (BIOCEV, BIOMEDREG, ELI, FNUSA-ICRC, IT4I, SUSEN, VTP Roztoky, TC Písek a Depozitář a Digitalizační centrum Knihovny AV ČR), včetně poskytování přímé podpory výrobce zařízení a servisních služeb na dobu nejméně 60 měsíců.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
56 500 000
Měna:
CZK
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
32420000-3
 
Další předměty
45314000-1
50330000-7
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
11/07/2013 (dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:
a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Účelem této veřejné zakázky je rozšíření IP/MPLS vrstvy sítě CESNET2 v souladu s cíli projektu zadavatele Rozšíření národní informační infrastruktury pro VaV v regionech (e-Infrastruktura a Gridy pro e-regiony, eIGeR). V tomto zadávacím řízení zadavatel plánuje pořídit Carrier Ethernet přepínače/směrovače s dostatečnou kapacitou za účelem zajištění přístupu velkých projektů výzkumu a vývoje do Velké infrastruktury CESNET prostřednictvím Carrier Ethernet a MPLS VPN služeb. Cílem je zejména umožnit těmto projektům datové propojení a výměnu/sdílení dat s dalšími projekty a subjekty, provádějícími činnosti v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání zejména v rámci EU, a dále využití jednotlivých součástí Velké infrastruktury CESNET. Přepínače/směrovače požadované v tomto zadávacím řízení doplní soustavu páteřních terabitových směrovačů a P/PE směrovačů a Carrier Ethernet směrovačů v hlavních přístupových bodech (PoP) sítě CESNET2.
b) Popis předmětu veřejné zakázky: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění celkem 9 ks sestav Carrier Ethernet přepínačů/směrovačů pro IP / MPLS vrstvu sítě CESNET2 pro účely jednotlivých velkých projektů výzkumu a vývoje ve výše uvedených lokalitách. Součástí plnění bude zároveň poskytnutí uživatelské podpory výrobce dodaného zařízení a servisních služeb se zaručenou dobou odstranění poruch do 6 hodin, vše nejméně na dobu 60 měsíců.
c) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Realizací předmětu veřejné zakázky dojde k naplnění uvedených dílčích cílů projektu eIGeR zadavatele ekonomicky nejvýhodnějším způsobem. Alternativní řešení pro naplnění stanoveného cíle není.
d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky: 4. kvartál 2013
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI); vyhlašovatel a řídící orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi).
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
Zadavatel upozorňuje potenciální uchazeče / dodavatele, že realizace této veřejné zakázky zadavatelem je podmíněna poskytnutím podpory ze strany MŠMT z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR (OP VaVpI), resp. schválením změny projektu eIGeR zadavatele (prodloužení doby realizace a rozšíření investiční části). Pokud bude zadávací řízení zahájeno před rozhodnutím MŠMT o změně projektu, zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. d) případně písm. e) zákona zrušit v případě neschválení uvedené změny projektu, neposkytnutí či snížení dotace ze strany poskytovatele dotace.
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
http://www.mfcr.cz
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
http://www.mzp.cz
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
http://www.mpsv.cz
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
11/06/2013 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh